Kvalitet och miljö

Ledningssystemet för Mando Group AB, Mandometer/Mandoleanklinikerna Novum, Danderyds sjukhus och Alingsås är kvalitets- och miljöcertifierade enligt kraven för ISO 9001 respektive ISO 14001 avseende behandling av ätstörningar och övervikt/fetma.
Läs mer på sis.se >
och iso.org >

Mando Group värnar om miljön genom att:


Vi ska vara en hälso- och sjukvårdsorganisation som aktivt arbetar för att minska miljöpåverkan från avfall och energiförbrukning.

Vi ska arbeta för att prioritera samarbete med leverantörer och fastighetsvärdar som arbetar aktivt med miljöfrågor och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan. Samarbetet skall syfta till att påverka materialval, utformning och användning av de produkter och tjänster vi säljer, så att de blir väl anpassade till miljön.

Vi ska verka för att relevant information om våra produkters miljöegenskaper finns lätt tillgängliga både för personal och kunder.

Vi ska arbeta så att allmänt avfall och farligt avfall omhändertas, återanvänds eller återvinns på ett så miljöanpassat sätt som möjligt.

Vi ska minimera användningen och spridningen av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.

Vi utgår från tillämpliga lagar och krav i alla delar verksamheten.

Vi ska arbeta enligt ovanstående riktlinjer och därmed löpande minska påverkan på miljön samt förebygga förorening av omgivningen.