Hur behandlingen går till

Behandlingen startar med ett nybesök och en bedömning av diagnos, mental hälsa, och livskvalitet. Somatisk undersökning.
Patienterna får en Mandometer® med hem för registrering av lunch/middag i minst 1 vecka för att få underlag för träningskurvor för äthastighet och mättnad. En stegräknare lämnas också ut till patienterna för registrering av steg, för att på så sätt få ett underlag för vilken nivå aktiviteten bör sättas initialt.

Läs mer om Mandometer®

Individuell behandlingsplan

Ett individuellt mat- och träningsprogram görs upp tillsammans med patienten vid det första behandlingstillfället. Det är ett strukturerat schema för måltider, aktivitet, vila och sömn. Här får patienten svar på sina vanligaste frågor. Hon/han har ofta låg tilltro till sin egen förmåga till förändring. Därför sätter behandlaren upp kortsiktiga och långsiktiga sociala mål tillsammans med patienten. När sedan patienten uppnår sina mål ökar tilltron till den egna förmågan att förändras.


När patienten går ner i vikt anpassar sig magen och mättnadskänslan inträder tidigare under måltiden. Hunger och mättnad modifieras med hjälp av Mandometer® och MättnadsMätare® och nya beteenden lärs successivt in. När man gått ner en smula i vikt vill man röra sig och svettingarna, som till en början upplevs som obehagliga, avtar. Allt eftersom viktnedgången fortsätter och patienten tar fler risker för att uppnå sina sociala mål och också når dessa mål ökar självförtroendet. Det kan vara bra med en förändring av miljön i början av programmet. Därmed undviker man de omgivningssignaler som håller gamla mat- och aktivitetsvanor vid liv.

Återbesök och personlig behandlare
Behandlaren träffar patienten varje vecka under de åtta första veckorna, därefter varannan vecka under de nästkommande sex veckorna och slutligen en gång var sjätte vecka. Totalt krävs 40 besök varav 15 är telefonbesök. Vid återbesöken, som tar c:a 50 minuter, kontrolleras vikten och man förändrar mat- och träningsprogrammet om det behövs. Behandlingen som sker i öppenvård tar i genomsnitt 1 år.
 
Sexveckorskontroller
Vid dessa besök kontrolleras hur mycket patienten äter och hur hon/han uppskattar sin mättnad. Det görs med Mandometer®, men utan träningskurvor. Med hjälp av resultaten korrigeras patientens träningskurvor och nya kurvor sätts in i Mandometer®. Patienten skattar också återhållsamt ätande och mental hälsa. Dessa kontroller, som tar ett par timmar, görs var sjätte vecka.
 
Avslut och uppföljning
Samma utvärdering som vid behandlingsstart görs efter avslutad behandling. Uppföljning sker under fem år ( 11 besök).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Målet är att patienten
skall gå ner i vikt,
sluta ”överäta” och bli
av med lusten att
hetsäta och periodvis
svälta sig.
 
Målet är också att
patienten skall få
normala måltidsrutiner
med varierande kost
och regler för aktivitet,
vila och sömn.